Clicky

Uživatel: Host

 • Přihlášení
 • Registrace


 • Statistická ročenka půdní služby poskytuje statistiky o zemědělské půdě, zpřístupňuje informace o potenciální erozi půdy – vodní i větrné, o zamokřených a vysychavých půdách, o půdách zranitelných utužením a acidifikací, o existenci, stavu a výměře meliorací a o meziročních změnách těchto a dalších jevů. Informace o prostorové lokalizaci území se zvýšeným stupněm ohrožení mohou sloužit jako podklad pro plánování rozmístění opatření s cílem maximalizace jejich ochranného účinku a optimalizace finančních nákladů na jejich budování.

  Výběr statistických údajů pro Českou republiku za rok 2015
  • méně než 1,026 %1,1 - 2,011 %2,1 - 4,016 %4,1 - 8,018 %8,1 - 10,05 %více než 10,124 %

   Dlouhodobá průměrná ztráta půdy (G)

   Potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí – vyjádřená dlouhodobým průměrným smyvem půdy (G) vychází z rovnice USLE (Wischmeier a Smith, 1978) s využitím faktoru ochranného vlivu vegetace C podle klimatických regionů. Vyjadřuje hodnoty dlouhodobého průměrného smyvu půdy (G) v rozlišení 5 m pro jednotlivé produkční bloky LPIS.

  • bez ohrožení71 %půdy náchylné6 %mírně ohrožené 7 %ohrožené11 %silně ohrožené2 %nejohroženější3 %nehodnoceno

   Ohroženost zem. půdy větrnou erozí

   Stanovení potenciální ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí je otázka stejně aktuální, jako je to u eroze vodní. Při současném trendu hospodaření lze předpokládat, že do budoucna bude nebezpečí větrné eroze vzrůstat. Rozloha ploch ohrožených větrnou erozí se stále zvětšuje a to mimo jiné antropickou činností a neúdržbou současných liniových prvků v krajině.

  • nad 0,633 %0,2 – 0,632 %0,02 – 0,232 %0,005 – 0,022 %do 0,0051 %

   Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace - Cp

   Hodnota Cp vyjadřuje míru ohroženosti území vodní erozí pomocí maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace. Tato limitní hodnota faktoru C by neměla být na daném místě překročena a v případě, že se tak stane, měla by být eliminována protierozními opatřeními.

  • neohrožená90 %mírně ohrožená 10 %silně ohrožená

   Ohroženost dle DZES 5

   Na základě rámce stanoveného v příloze č. III nařízení Rady (ES) č. 73/2009 MZe a nařízení vlády 309/2014 Sb. definuje Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES, dříve GAEC) jako standardy, které zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí (ŽP). Hospodaření v souladu se standardy DZES je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých plateb a některých další zemědělských podpor.

  • pod 2,50 Kč18 %2,51 - 5,00 Kč22 %5,01 - 7,50 Kč22 %7,51 - 10,00 Kč13 %nad 10,01 Kč25 %

   Základní cena půdy

   Ocenění zemědělské půdy je určeno ze specifických vlastností půdy (zejména úrodnosti), které byly zjišťovány v rámci bonitace půdního fondu. Bonitace respektuje základní, v podstatě neovlivnitelné faktory, jakými jsou klima, půdní typy, svažitost, skeletovitost a hloubka ornice konkrétního pozemku. Samotný proces bonitace se opírá o znalosti KPP (Komplexní průzkum půd) uskutečnění v letech 1961−1971.